verkoop & verhuur:
088 600 3015
verkoop & verhuur:
088 600 3015

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Lockerman, gevestigd in Deurne. Lockerman is onderdeel van C. Cure B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17164335.
  • Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten van Lockerman.
 1. Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst
  • Bestellingen kunnen via www.lockerman.nl worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond zal er per email een bevestiging worden verzonden.
  • Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
  • Lockerman behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Lockerman het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
  • In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Lockerman aangifte doen.
  • De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Lockerman de bestelling heeft geaccepteerd.
  • De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan Lockerman mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.
 1. Prijzen
  • De prijzen die worden gehanteerd zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en verzendingskosten. De verzendkosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag en plaats van levering.
  • Lockerman kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.
 1. Levering
  • Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst vinden normaal gesproken binnen 10 werkdagen plaats (indien op voorraad is aangegeven op de betreffende pagina en er geen aanvullende handelingen, zoals bijv. sloten vervangen, nodig zijn). De levertijd geld als indicatie en niet als fatale termijn. Voor artikelen die op de website als ‘niet op voorraad’ worden weergeven, geldt altijd de door Lockerman opgegeven levertermijn.
  • Lockerman is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Echter kan Lockerman niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijving van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Lockerman het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
  • Lockerman heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
  • Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
  • Indien een zending geweigerd wordt is Lockerman gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.
 1. Transport en risico
  • De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Lockerman is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreft transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.
  • De koper dient bij aflevering van het pakket te tekenen bij de bezorger voor het in ontvangt nemen van het pakket.
  • De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst bij voorkeur per mail contact op te nemen met lockerman: info@lockerman.nl of via het contactformulier op de website.
  • Alle verzendingen worden door Lockerman verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door Lockerman gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
 1. Betaling
  • De betalingsmogelijkheden zijn alleen op rekening (achteraf).
  • Lockerman behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende betalingsvoorwaarden te stellen.
  • Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Lockerman gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  • Indien koper de bestelling thuis heeft ontvangen en een terug-machtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij Lockerman. Zodra dit niet het geval is zal Lockerman het verschuldigde bedrag alsnog incasseren tot de bestelling, onder voorbehoudt van de ‘retourvoorwaarden’, ontvangen is.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Lockerman totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.
 1. Garantie
  • Nieuwe producten die door Lockerman via de website worden verkocht, worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.
  • De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
 • Er sprake is van normale slijtage.
 • Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 • Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht.
 • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 • De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
  • De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Lockerman voor retournering van het betreffende artikel. Indien de claim als terecht wordt ervaren zijn de kosten voor de retourzending voor rekening van Lockerman. De retourzending wordt door Lockerman geregeld tenzij anders wordt afgesproken.
  • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat door koper wordt ingezet voor de retourverzending naar Lockerman, zijn voor risico van de koper.
  • Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
  • Lockerman is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lockerman.
 1. Retournering
  • Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en producten. Daarnaast kunnen nieuwe artikelen die op bestelling geproduceerd worden niet geretourneerd worden.
  • Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Lockerman worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.
 2. Productinformatie
  • Lockerman besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten.
  • Lockerman is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
  • Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.
 1. Productinformatie
  • Lockerman besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten.
  • Lockerman is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
  • Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.
 1. Privacy
  • Lockerman hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Lockerman gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens alleen voor het verwerken van de bestellingen.
  • Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Lockerman niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
  • Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.
 1. Geschillen
  • Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.